Formularz zgłoszeniowy na kurs języka polskiego

Poliglota Szkoła Języków zaprasza do uczestnictwa w kursach języka polskiego w ramach programu:

“Kraków Wspólnie – Kursy języka polskiego dla uczniów z Ukrainy” jest realizowany przez Fundację Internationaler Bund Polska we współpracy z Wydziałem Edukacji UMK oraz Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), z którego środków zadanie to jest finansowane.”

Kurs obejmuje 120 godzin dydaktycznych i będzie realizowany do końca czerwca 2023. Grupy będą liczyły maksymalnie 15 osób. Dla uczestników kurs jest bezpłatny. Do programu kursu będą dołączone elementy kształcenia międzykulturowego dotyczące zarówno polskiej, jak i ukraińskiej kultury.

Zapraszamy Państwa/ Państwa dzieci i podopiecznych do udziału w tym projekcie i przesłania zgłoszenia w poniższym formularzu.

Każda osoba może zapisać się tylko na jeden kurs i tylko do jednego Wykonawcy.

Więcej informacji na stronie www.ib-polska.pl/unicef/

Анкета на курс польської мови для студентів з України

Мовна школа “Poliglota” запрошує взяти участь у курсах польської мови в рамках програми:

“Краків РАЗОМ - Kурс польської мови для учнів з України” організовує Internationaler Bund Polska Foundation у співпраці з Департаментом освіти міста Кракова за фінансової підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)”.

Курс включає 120 навчальних годин і триватиме до кінця червня 2023 року. Групи складатимуться максимум з 15 осіб. Курс безкоштовний для учасників. Програма курсу включатиме елементи міжкультурної освіти як польської, так і української культури.

Запрошуємо ваших дітей та вихованців взяти участь у цьому проекті та залишити заявку за формою нижче.

Кожна особа може зареєструватися лише на один курс і лише на одного вихованця. Більше інформації на www.ib-polska.pl/unicef/

Application form for a Polish language course

Poliglota Szkoła Języków invites you to participate in Polish language courses within the programme called:

“Cracow United – Polish language courses for Ukrainian students” is organised by the Internationaler Bund Polska Foundation in cooperation with the Education Department in Cracow and with the United Nations Children's Fund (UNICEF), which funds the said project.”

The course consists of 120 teaching hours and will be fulfilled by the end of June 2023. The maximum amount of students in each group will be 15. The course is free of charge for the participants. Its programme will also include elements of intercultural education, focusing on both Polish and Ukrainian culture.

We would like to invite you or your children/wards to take part in this project and to send a application form down below.

Each person can only join one course and one Implementor.

For more information, visit www.ib-polska.pl/unicef/

Dane kontaktowe:
Контактні дані:
Contact details:

Oświadczam, w swoim imieniu lub w imieniu osoby niepełnoletniej, która pozostaje pod moją opieką iż zapoznałem/am się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych w Internationaler Bund Polska, która jest dostępna pod linkiem: https://ib-polska.pl/o-nas/polityka-prywatnosci-rodo/ oraz Klauzulą Informacyjną RODO, która jest w nim zawarta. Administratorem Państwa danych osobowych, w tym danych adresowych oraz adresu email jest Fundacja Internationaler Bund Polska. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: al. Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków lub poprzez adres email: IB-PolskaKrakow@ib.de Administrator będzie korzystał z Państwa danych głównie w celu prowadzenia korespondencji. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru na zasadach wskazanych w RODO.

Заявляю від свого імені або від імені неповнолітньої особи, яка знаходиться під моєю опікою, що я прочитав інформацію про обробку даних у Internationaler Bund Polska, яка доступна за посиланням: https://ib-polska.pl/o -nas /polityka-prynosci-rodo/ та інформаційне положення GDPR, яке міститься в ньому. Адміністратором ваших персональних даних, зокрема кореспонденційної адреси та адреси електронної пошти, є Fundacja Internationaler Bund Polska. З адміністратором можна зв’язатися письмово звичайною поштою за адресою: вул. Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków або електронною поштою: IB-PolskaKrakow@ib.de Адміністратор використовуватиме ваші дані переважно для листування. Ви маєте право на доступ до своїх даних і право виправляти, видаляти, обмежувати обробку, право висувати заперечення та право подавати скаргу до наглядового органу на умовах, викладених у GDPR.

I declare, on my own behalf or on behalf of the minor in my custody that I have read the Information Notice on Data Processing in Internationaler Bund Polska, which is available under Information at link: https://ib-polska.pl/o-nas/polityka-prywatnoscirodo/ and the Privacy Statement GDPR Information Clause, which is included therein. The controller of your personal data, including your address and email address is the Internationaler Bund Polska Foundation. The Administrator can be contacted in writing, by postal mail at: al. Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków or via email address: IB-PolskaKrakow@ib.de The Administrator will use your data mainly for the purpose of correspondence. You have the right of access to the contents of your data and the right to rectification, erasure, restriction of processing processing, the right to object and the right to lodge a complaint to a supervisory authority under the terms of the GDPR.

Oświadczam, że nie uczestniczę w innym kursie języka polskiego organizowanym przez UNICEF. Oświadczam, że niepełnoletni uczestnik kursu pozostający pod moją opieką nie uczestniczy w innym kursie języka polskiego organizowanym przez UNICEF.

Я заявляю, що не беру участі в інших курсах польської мови, організованих UNICEF. Я заявляю, що неповнолітній учасник курсу, яким я опікуюсь, не бере участі в інших курсах польської мови, організованих ЮНІСЕФ.

I declare that I do not take part in any other Polish course organised by UNICEF. I declare that an underage participant of the course under my care does not take part in any other Polish course organised by UNICEF.

Oświadczam, że obecnie przebywam w Krakowie. Oświadczam, że niepełnoletni uczestnik kursu pozostający pod moją opieką obecnie przebywa w Krakowie.

Я заявляю, що зараз перебуваю в Кракові. Я заявляю, що неповнолітній учасник курсу, який знаходиться під моєю опікою, зараз проживає в Кракові.

I declare that I currently reside in Cracow. I declare that an underage participant of the course under my care currently resides in Cracow.

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie przeze mnie lub przez osobę, która pozostaje pod moją opieką, gdy liczba uczestników w grupie zmniejszy się do 10-u osób, grupa może zostać rozwiązana.

Я визнаю, що у разі якщо я або дитина, яка під моєю опікою, відмовиться від участі в курсі, відповідно кількість учасників у групі зменшиться до 10 осіб, група може бути розформована.

I acknowledge that in the case of a resignation from the course by me or the person in my custody, the group may be terminated if the number of participants in a group falls below 10.

szkoła językowa kraków, szkoły językowe kraków, polski kraków, szkoła polskiego kraków, język polski Kraków